See English Version

  کارگاه های آموزشی

  کارگاه آموزش تحلیل سری زمانی تصاویر ومحصولات MODIS جهت پایش محیط زیست
  📌مدرس: آقای دکتر جانعلی پور

  🕘زمان: سه شنبه ۱۳۹۸/۶/۵ ساعت: ۱۸-۱۴
  🔴مکان: سایت ۱ کشاورزی

  🍀کارگاه آشنایی با قابلیت ها وکاربرد نرم افزار R در تحلیل داده ها
  📌مدرس: آقای دکتر سفیدی
  🕗زمان: سه شنبه ۱۳۹۸/۶/۵ ساعت: ۱۸-۱۴
  🔴مکان: سایت ۲ کشاورزی

  🍀کارگاه مدل‌سازی وارزیابی پویایی سلامت آبخیز
   📌مدرس : خانم دکتر زینب حزباوی
  🕘زمان: چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ ساعت: ۱۰:۳۰-۸:۳۰
  🔴مکان: سایت ۱ کشاورزی

  ✅هزینه شرکت در هر یک از کارگاه‌ها: برای اعضای هیئت علمی: ۵۰ هزارتومان و برای دانشجویان: ۳۰هزار تومان